מדיניות פרטיות

 

Real Overcoming מחויבת לפרטיותכם!

 

אתר RealOvercoming (שייקראלהלן – RO) מופעל ומנוהל באמצעות חברת יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ. מטרת השירותים הניתנים באמצעות ה-RO site לקשר בין בוגרים ברחבי העולם אשר התמודדו אישית ובהצלחה עם מצוקות ומשברים בחייהם ואשר התגברו עליהם לבין מי שעשויים לשאוב השראה ועידוד מתוך סיפורם האישי של המתגברים. כמו כן, האתר מאפשר למשתמשיו להתייעץ עם המתגברים באופן המאפשר להם להיעזר בניסיונם האישי של המתגברים ולקבל מהם רעיונות חדשים, תמיכה, סיוע, הדרכה והארה בכל הנוגע להתמודדותם האישית עם מצוקות בחייהם. בנוסף, מאפשרים שירותים אלה למשתמשי אתר האינטרנט ללמוד מניסיונם של  האחרים, לקבל תמיכה, ייעוץ והדרכה מאותם המתגברים  וזאת במגמה להתמודד בהצלחה במצוקותיהם האישיות. RO מחויבת לשמירת הפרטיות של משתמשי אתר האינטרנט ומנוייו. מסמך זה מפרט מדיניות ונהלים המיושמים על ידי RO בכל הקשור לפרטיות המידע הנאסף מאת משתמשי  אתר האינטרנט של RO ומבקריו, ומספק מענה לגבי :

 

 

RO מכבדת את פרטיותם של המשתמשים בשירותי אתר האינטרנט שלה ומגנה עליה. אין RO מאחסנת מידע על הרגלי גלישה של משתמשים/חברים או על האתרים שבהם הם גולשים.

RO אוספת ומשמרת מידע הנוגע לסרטונים שמנויי האתר צפו בהם. RO משתמשת במידע זה במגמה לשפר ולהיטיב את רמת השירותים המסופקים על ידה למשתמשי האתר ומנוייו. למרות זאת, אין RO מנתחת מידע מסוג זה ואינה עושה בו שימוש במטרה להגדיר או לאתר זהותו של משתמש או מנוי זה או אחר. חלק מן המידע הנאסף על ידי RO  הינו פרטי זיהוי אישיים  כגון שם וכתובת דוא"ל, או אינפורמציה פיננסית כגון מס. כרטיס אשראי, מס. חשבון בנק. מידע מסוג זה נשמר ומוגן בנפרד מן המידע המוצג והנראה בדפי האתר עצמם.

 

מדיניות הפרטיות של RO

 

RO מחויבת לפרטיותכם. לעולם לא נמכור, נמסור, נשכיר או נחשוף את פרטי הזיהוי האישיים שלכם לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתכם המפורשת לכך, אלא אם אנו מאמינים בתום לב כי העברה כזו נדרשת בגבול הסבירות, על מנת לציית לחוקים או לאכיפתם או הפעלתם של תנאים בהסכמים שיש לנו עם משתמשי ו/או מנויי האתר.

 

אתר RO נמצאת בהתפתחות מתמדת. אפיונים ויישומים חדשים מתווספים באופן שוטף לאתר האינטרנט ולתוכנות הקשורות בו. על רקע שיפור ושינוי מתמיד זה, מסמך מדיניות הפרטיות שלנו עשוי להשתנות בהתאם. בהתקיים אירוע שכזה, אנו ניידע אתכם באמצעות דף הבית ומסמך מדיניות זה. חרף האמור בפסקה זו, לעולם לא נפיץ ו/או נחשוף ו/או נמסור את פרטי הזיהוי האישיים שלכם לשום גורם חיצוני אלא לאחר קבלת הסכמתכם המפורשת לכך.

 

המידע הנחוץ בעת הרישום

 

אנו מחלקים את סוגי המשתמשים שלנו למספר קטגוריות. במידה והנכם מבקרים באתר האינטרנט RO - www.realovercoming.co.il  - הנכם  נחשבים למשתמשים ללא תשלום. במקרה זה  תידרשו למסור את הפרטים האישיים הבאים: כתובת ה-IP או את שם התחום שלכם, שמכם המלא, כתובת מגורים, מספרי טלפון, פרטים על הפרסום או המקור שממנו נודע לכם על האתר. כמו כן, נאסוף מידע הנוגע לסרטונים ו/או לעמודים  שבהם צפיתם.  

במידה והנכם נרשמים כמנויים תמורת תשלום, או במידה והנכם משתתפים באתר כמתגברים או כיועצים, אנו נאסוף את מלוא הפרטים שמסרתם לנו במסגרת תהליך ההרשמה ואשר עשויים לכלול את שמכם המלא, כתובתכם, מספרי טלפון, מספר משתמש ומס. ת.ז. , כתובת דוא"ל  וכן פרטים הנוגעים לגילכם, מינכם, עיסוקכם, מיקוד וארץ מגורים וכדומה כפרטים סטטיסטיים. בנוסף, תתבקשו למסור מידע הנוגע לכרטיס האשראי שלכם, מספרו ותאריך תפוגה, מספר חשבון הבנק שלכם, וכן המקור שהביא לידיעתכם את קיומו של האתר הנוכחי. יועצים מתבקשים למסור פרטי חשבון המאפשרים זיכוים בתשלום על ידי RO או אמצעים אחרים לזיכוי חשבון כפי שידרשו מעת לעת על ידי האתר.

 

בעת השימוש באתר יתכן שיצטבר מידע על הרגליכם, מוצרים ושירותים שרכשתם או שביקשתם לרכוש, מידע או פרסומות שקראתם באתר, העמודים ו/או הסרטונים בהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם ועוד. RO תגן על מידע זה במאגריה ואולם השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת הרישום לשירותים השונים באתרי RO  ייעשה רק בכפוף למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות כל דין.

המידע הנוגע הרגלי הצפייה שלכם, או לסוגי שירותי הייעוץ בהם השתמשתם,  יאפשר לנו להציע לכם שירותים מגוונים נוספים וחדשניים באמצעות האתר הנוכחי או באמצעות אתרים אחרים שלנו וכן, יאפשר לנו לשפר ולהעשיר את יישומי האתר ולספק לכם שירותים ותכנים המתאימים לדרישותיכם. המידע שישמש את אתר RO לצורך כך יהיה בעיקרו בעל אופי סטטיסטי שאינו מזהה אתכם אישית.

 

פרטי זיהוי אישיים

 

בדרך כלל איננו גובים פרטי זיהוי אישיים ממבקרי האתר ללא הרשאתם. בכל מקרה איננו גובים מידע אישי מילדים שגילם מתחת לגיל 18 ללא הרשאה בכתב מהוריהם או מהאפוטרופוס שלהם.

 

אנו נבקש מכם פרטי זיהוי אישיים כאשר אלה נחוצים לנו על מנת לספק לכם אחד או יותר מהשירותים הבאים :

 

 1. כאשר ברצונכם להירשם כמנויים באתר לצורך רכישת שירותים המוצעים על ידי האתר תמורת תשלום. לצורך כך יהיה עליכם למלא טופס הרשמה. בכל מקרה לא נמסור מידע מסוג זה לצדדים שלישיים ללא הסכמתכם. יחד עם זאת נעשה שימוש בפרטי הזיהוי האישיים (שם, דוא"ל וכתובת URL) בכדי לעדכן אתכם בהתפתחויות ובעדכוני מידע. ניתן להודיע לנו על סירובכם לקבל דואר כלשהו בעניין או לבטל הסכמתכם באמצעות אפשרות הביטול באתר.
 2. אם ברצונכם להשתתף באתר כמתגברים, בעת מילוי טופס הבקשה. לא נעשה שימוש בפרטי הזיהוי האישיים ו/או במידע הנאסף מכם ללא הסכמתכם. אנו נשתמש בפרטי הזיהוי האישיים שלכם בכדי לשגר לכם מידע עדכני באשר לשירותי האתר או להסכמים שלנו. ניתן לסרב לקבל מידע או לבטל הסכמה שניתנה באמצעות אפשרות הביטול באתר.
 3. אם ברצונכם לשמש כיועצים באתר RO ולקבל תשלום מ-RO בגין הייעוץ, הכל בכפוף לתנאי ההסכם בין האתר לבין היועצים. אנו נשתמש בפרטי הזיהוי האישיים שלכם בכדי לשגר לכם מידע עדכני באשר לשירותי האתר או להסכמים שלנו. ניתן לסרב לקבל מידע או לבטל הסכמה שניתנה באמצעות אפשרות הביטול באתר .
 4. כדי לאפשר לכם להשתתף בתחרויות, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר. אנו נבקש כי תספקו לנו את כתובת הדוא"ל שלכם לשם יצירת קשר עימכם לכשיידרש. לעולם לא נעשה שימוש בפרטי הזיהוי האישיים שגבינו מכם לשם צרכים אחרים מאלה המוזכרים ללא הסכמתכם.
 5. בכדי להתאים את הפרסומים שיוצגו לעיניכם בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלכם. המידע שישמש את RO לצורך כך לא יזהה אתכם בשם או בכתובת.
 6. כאשר הנכם יוצרים קשר ישיר עם אתר RO על מנת לקבל ישירות מאיתנו מידע או דוא"ל.  אנו נשגר אליכם ישירות דוא"ל בצורת עלוני מידע ועדכונים  וכדומה. במידה ותחליטו לבטל הסכמתכם תהיו רשאים להשתמש באפשרות "Opt-out" .
 7. כאשר הנכם יוצרים חשבון לשם רכישת שירותים שונים באתר והנכם נדרשים לספק את כתובת הדוא"ל שלכם וסיסמא. בשום מקרה לא נעשה שימוש בפרטי הזיהוי האישיים שלכם ללא הסכמתכם.
 8. כאשר ברצונכם ליצור קשר עם אחד או יותר מהיועצים נותני השירות באתר RO. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטי הזיהוי האישיים שלכם ללא הסכמתכם. אולם, כל מידע אישי או מזהה שיימסר על ידכם ישירות ליועצים שלנו שלא דרך האתר או באמצעותו הינו באחריותכם הבלעדית ועל סיכונכם בלבד. למען הסר ספק, אתר RO איננו אחראי לשימוש בלתי הוגן שנעשה על ידי היועצים במידע אישי זה.
 9. לצורך יצירת הקשר עימכם או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. אם יועבר מידע כזה לצדדים שלישיים אין בכוחו לזהות אתכם אישית.
 10. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע שייאסף מכם הוא בעיקרו סטטיסטי ואין בכוחו לזהות אתכם אישית.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

RO לא תעביר את פרטיכם האישיים או את המידע שנאסף על פעילותכם באתר (במידה ופרטים אלה ומידע זה מזהים אתכם אישית) לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 

 1. כשתרכשו מוצרים ושירותים או כשתיקחו חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לאתר RO  ולאתרי צדדים שלישיים.
 2. במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר RO או כל הוראות הסכם הצטרפות אחר עם אתר RO.
 3. אם תבצעו באמצעות האתר פעולות בניגוד לדין או תעשו ניסיון לבצע פעולות אלה.
 4. אם יתקבל בידי אתר RO צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי.
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים ביניכם לבין צד שלישי כלשהו שבהם גם אתר RO הינה צד.
 6. בכל מקרה ש RO  תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופם או לרכושם של צד שלישי.
 7. במקרה של מיזוג או העברת הפעילות לתאגיד אחר או במקרה של שינוי שם החברה, ראה בפרק שלהלן.

 

השימוש במידע הנאסף ע"י  RO

 

מטרת השימוש שנעשה בפרטי מידע סטטיסטי עליכם שאינם מזהים אתכם אישית, הינה לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים ולציפיותיהם, ולשנות ולבטל שירותים ותכנים קיימים. מידע זה נוגע להרגלי הצפייה שלכם, למוצרים ולשירותים שרכשתם או שביקשתם למכור, למידע או פרסומות שקראתם באתר, לעמודים בהם צפיתם, להצעות ולשירותים שעניינו אתכם, לאמצעי התשלום ששימשו אתכם ועוד. המידע בו RO תעשה שימוש לצורך מטרות אלה לא ישמש לשם זיהוייכם האישי.

 

יחד עם זאת, נאסוף מכם פרטי זיהוי אישיים. אנו מתחייבים שלא נמסור את פרטי הזיהוי הללו לצדדים שלישיים אלא אם אנו מאמינים בתום לב שמסירת מידע זה הינה סבירה וחיונית לשם אכיפת החוק ותנאי ההסכמים בין האתר לביניכם.

 

אנו עשויים לאגור ולשמור מידע הנוגע לדוא"ל ותכתובות ביניכם לבין RO בכדי להבטיח איכות גבוהה של פיקוח ושירות אף כי איננו מחויבים לעשות כן.

אנו מעסיקים עובדים ואנשים חיצוניים לשם הפעלת האתר ושירותיו. אנשים ועובדים אלה יבצעו פעולות באתר מטעמנו. לגורמים אלה תהיה גישה למאגר המידע הכולל את פרטי הזיהוי האישיים שלכם. גורמים אלה ישתמשו בסיסמת גישה מיוחדת למטרה זו. אנו מחויבים כי הם לא יעשו שימוש אחר כלשהו במידע אלא לאותה מטרה שלשמה הם נשכרו על ידנו. גורמים אלה מחויבים לפעול ברוח ובכפוף למדיניות פרטיות זו.

 

אם RO תפעיל אתר זה ואתרים אחרים ברשותה במסגרת תאגיד אחר או תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר או באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

RO שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל מידע ובפרטים מזהים של לקוחותיה לשם העברתם או ייעודם לאתרים אחרים בבעלותה ו/או בניהולה אשר תחום פעילותם דומה לתחום הפעילות של האתר הנוכחי.

 

בכל מקרה של שינויים בשמה של החברה, במבנה המניות  או בבעלי המניות שלה או במעמדם, ו/או שינויים הנוגעים לצורת הלוגו של החברה או של האתר, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על הזכויות וההתחייבויות הנובעות מהסכם זה או המשתמעות ממנו ולא יהא בהם כדי לפגוע בתוקפו של הסכם זה ובזכויות וההתחייבויות הנובעות ממנו.

 

התקשרויות בין יועצים למנויים באמצעות שירותי הייעוץ באתר RO

 

אחת ממטרות אתר RO היא לספק למנויים שירותי ייעוץ. מנויים ויועצים מתקשרים זה עם זה באמצעות האתר תוך שימוש בשירות מיוחד זה. תקשורות מסוימות עשויות להיות מוקלטות ונתמכות ע"י RO . RO אינה מקרינה או עורכת את תכניהן של תקשורות המתקיימות בין מנויים לבין יועצי האתר. תקשורות אלה הינן אישיות ופרטיות אלא אם שני הצדדים מסכימים להפיצן. אינפורמציה שנמסרת או מועברת בתקשורות בין מנויים ליועצי האתר, בין אם בעת ההתקשרות ובין אם במהלך מתן השירות על ידי היועץ למנויים, נשמרת חסויה ולמשתמשי האתר לסוגיהם אין ולא תהיה גישה לאינפורמציה זו.

 

אתרים ושירותים של  צדדים  שלישיים

אתר זה עשוי לכלול קישורים או שירותים לאתרים אחרים שאינם מנוהלים על ידינו או שאינם ברשותנו. RO אינה אחראית לנוהלי הפרטיות הנהוגים באתרים הללו או לתכניהם וממליצה לכם לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות השייכים ספציפית לאתרים המקושרים הללו.

 

ילדים מתחת לגיל 18

 

באם הנכם מתחת לגיל 18 אנו לא נאסוף או נבקש, לא נאגור ולא נשתמש במידע כלשהו הקשור בכם והנוגע לפרטיכם האישיים ללא הרשאה בכתב מהוריכם או מהאפוטרופוס שלכם. על ההורים לילדים מעל גיל 13 לדעת כי השירותים המסופקים באתר או באתרי RO מעוצבים על מנת שיתאימו לקהל הרחב. בהתאמה, זוהי  אחריותכם הבלעדית להגדיר האם חלק מן השירותים אינם הולמים את גיל ילדיכם.

 

בחירה באפשרות ביטול

 

בעת מילוי טופס ההצטרפות באתר הנוכחי הנכם רשאים לסרב לקבל כל תקשורת שהיא מאת האתר באמצעות בחירה באפשרות ביטול. ניתן להסיר את כתובתכם מרשימת מכותבי הדוא"ל שלנו באמצעות ההנחיות המפורטות בדפי האתר. 

 


אבטחת המידע

 

RO מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע מפני אובדן, שימוש אסור ושינוי. מספר מוגבל של עובדי האתר בעלי סיסמת גישה מוגנת, רשאים להיכנס למאגר המידע של האתר המכיל נתונים אישיים. עובדים אלה מונחים, מתודרכים ומאומנים לתחזק את מאגר המידע תוך שמירת פרטיותם של משתמשי האתר.

 

מידע רגיש הנרשם על ידכם בטופסי ההצטרפות (כגון מס. כרטיס אשראי ) מוצפן. שיטות ההצפנה והאבטחה אשר מיושמות על ידינו עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום אתרי אינטרנט.

 

שינויים

 

RO ואתריה מציעים למשתמשים את האופציה להכניס שינויים ועדכונים או להחליף פרטים שנמסרו על ידם. אנא צרו עימנו קשר ב-info@realovercoming.com או היכנסו לדף הפרטים האישיים ותעדכנו את הפרטים האישיים.

 

יצירת קשר עמנו בנוגע לפרטיות

 

בכל מקרה של שאלות בנושא מדיניות הפרטיות, נהליה ויישומיה באתר RO הנכם מתבקשים ליצור עימנו קשר ב- info@realovercoming.com .